SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Drogas e condución, no lado escuro da seguridade viaria

Os datos son dramáticos e incuestionables. Segundo a última memoria do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, un 43,09% das vítimas mortais en accidentes en 2013 consumiron alcohol, drogas ou psicofármacos, un 3% menos ca no ano anterior, pero un 2% máis ca en 2009.

Esta información, publicada polo citado Instituto na súa memoria sobre “Vítimas mortais en accidentes de tráfico” do ano 2013, é realmente preocupante e lévanos a facer unha ampla e urxente reflexión social.

Segundo a análise destes datos realizada por Automobilistas Europeos Asociados (AEA), “isto significa que nos últimos cinco anos e, malia os cambios normativos, como a reforma do Código Penal, que endureceu as penas para os condutores que conducisen baixo a influencia das drogas e das campañas realizadas, produciuse un incremento de dous puntos porcentuais no numero de positivos de substancias psicoactivas detectadas”.

Así, pasouse dun 41 por cento de positivos en 2009 a un 43,09% en 2013, observándose unha maior presenza de drogas entre os positivos (dun 12,35% de 2009 pasouse a un 15,26% de 2013), e un considerable aumento dos psicofármacos, que nos 5 últimos anos case se duplicou (dun 8,45 por cento pasouse a un 14,36% de positivos). No que se refire ao consumo de alcohol, os datos reflicten unha lixeira diminución respecto do ano 2009 (dun 30% pasouse a un 28,90 por cento en 2013).

Para esta asociación automobilística, “este incremento, vai parello ao consumo en xeral de psicoactivos no noso país”. Si, segundo o último estudo anual sobre drogas publicado polo Observatorio Europeo das Drogas e as Toxicomanías, o noso país destaca polo consumo de cannabis e cocaína entre a xente moza. Mentres o consumo medio de cannabis en Europa se situou no ano 2012 nun 11,7 por cento entre os mozos e mozas de 15 a 34 anos, en España foi dun 17%. E respecto á cocaína, mentres a media europea estaba no 1,9 por cento, no noso país foi do 3,6%.

O problema debe ser abordado con urxencia como unha cuestión de sanidade pública, xa que ten todas as características dunha epidemia, e non só dende unha perspectiva da seguridade viaria na que só teñan cabida medidas sancionadoras.

Así, por exemplo, AEA propón, entre outras medidas, a esixencia de análises clínicas que permitan detectar o abuso de drogas nos recoñecementos médicos obrigatorios para obter ou renovar o permiso de conducir; a obriga legal dos facultativos de notificar ás autoridades de tráfico a detección de enfermidades incompatibles coa condución; a incorporación obrigatoria de dispositivos que impidan a circulación de condutores que inxiran calquera tipo de substancia psicoactiva en vehículos de nova matriculación dentro da UE (esta tecnoloxía xa existe), ou a incorporación na lexislación penal de programas de deshabituación das drogas, como pena substitutoria das de prisión ou multa.

Todas as propostas feitas por esta asociación son perfectamente asumibles polos responsables da seguridade viaria do noso país, ou sexa pola Dirección Xeral de Tráfico. Só é cuestión de traballo e de vontade para poñelas a funcionar. Sempre se dixo, e é perfectamente válido para esta ocasión, que é mellor previr que curar.


Número 213 (11-14)
Número 212 (10-14)
Número 211 (9-14)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES

GALERÍA DE FOTOS DA ENTREGA DE PREMIOS SPRINTMOTOR

 

©Sprint Motor